En blogg om Oslos byutvikling

Markagrensa og aktivitetssoner

Fra innslag på NRK Østlandssendingen om aktivitetssoner

Fra innslag på NRK Østlandssendingen om aktivitetssoner

Arbeiderpartiet sier nei til såkalte aktivitetssoner i marka i Oslo. Forslaget om å tillate enkle idrettsanlegg i markas randsone har møtt motstand blant naturvernere og mange friluftsfolk. Uklarhet om hva som kan tillates gjør at Ap sier nei til å åpne for slike anlegg på generelt grunnlag.

NRK Østlandssendingen TV laget har laget et innslag om saken som du finner her.

Saken skal behandles i bystyremøtet 23. september 2015. Her følger Arbeiderpartiets merknader i saken, som ble fremmet i finanskomiteens møte 2. september 2015:

Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, F og SV er opptatt av at flest mulig kan bruke marka. Bruk av marka er det beste vernet vi kan få. Mange bruker marka i dag og det må legges til rette for at flere skal kunne ta del i markalivets gleder. Enkel tilrettelegging for et aktivt friluftsliv for befolkningen har stor egenverdi og gir et positivt bidrag til folkehelsen. Marka må kunne brukes av alle, og det må legges til rette for både idrett og friluftsliv. Disse medlemmer er positive til at det etableres turveier, skiløyper, sykkelstier og at det skjer en oppgradering av eksisterende anlegg. Det må legges bedre til rette for bevegelseshemmede.

Disse medlemmer mener også at prosessene rundt godkjenning av enkle tiltak som bidrar til økt tilrettelegging må skje raskere enn i dag. Det finnes eksempler på at små og enkle tiltak har tatt for lang tid i planprosessene.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV ser imidlertid ikke behovet for nye bestemmelser for å ivareta ønsket om at ting skal gå raskere. Alle enkelttiltak som ønskes iverksatt må vurderes individuelt, men kommunens arbeid og planprosesser må gå raskere.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A viser til at Oslo har en av de laveste anleggsdekningene på idrettsanlegg i landet og at allerede vedtatte planer om nye idrettsanlegg ikke har blitt realisert. Dette er Oslos hovedutfordring når det gjelder idrett. Det er derfor nødvendig å få fortgang på arbeidet med å bygge idrettsanlegg over hele byen. Det er også viktig å få fortgang på arbeidet med utvidelser av vedtatte anlegg. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til Markalovens §7 der det åpnes for unntak i kommunale planer for stier, løyper og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål. Derfor burde byrådet lagt frem en juridisk vurdering av disse foreslåtte sonene sammen med kommuneplanen. Arbeiderpartiet kan derfor ikke støtte aktivitetssonene i den form som er foreslått av byrådet i den fremsendte saken.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at byrådet gjennom sine plankart og forslag har skapt stor usikkerhet om hva som kan tillates, hva som kan bygges og hvor det kan bygges. De soner som er tegnet inn i plankartet er for store og for diffuse, og bidrar til mange opplever at intensjonene bak markaloven er truet. Det vises her blant annet til at store deler av Nøklevann og området inn mot Kattisa er tegnet inn uten at det er antydet hva slags anlegg som her er tenkt. Det samme gjelder området inn mot Lutvann og andre steder. Disse medlemmer mener også at det ikke er godt nok avklart om den foreslåtte sonen lar seg gjennomføre innenfor markalovens formål .

Komiteens mindretall, medlemmene fra A mener at forslaget om aktivitetssoner ikke er egnet til å få fortgang med å få bygd ut ønskede idrettsanlegg og legge til rette for et godt idretts- og friluftsliv i marka.

Disse medlemmer viser til at de har stemt for alle saker om å innplassere idrettsanlegg i randsonen av marka. Riksanlegget for langrenn i Holmenkollen, Tryvann vinterpark, Grefsenkollen, Linderudkollen og Lillomarka arena er eksempler på det. Disse medlemmer støtter også planene til Rustad Langrenn om skistadion på Skullerud, Lyns ønske om langrennsstadion på Kringsjå, planene om å ny kunstgressbane på Haraløkka og Ap stilte seg bak OL-planene som omfattet anlegg blant annet på Grønmo.​

På bakgrunn av disse merknadene fremmet vi også følgende forslag sammen med SV (MDG sitter ikke i finanskomiteen, men stilte seg positive til forslaget i byutviklingskomiteen):

Aktivitetssonene tas ut av plankartet. Byrådet bes eventuelt fremme egen sak med detaljerte bestemmelser om hva slike soner kan innebære.

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>